Aerografy Paasche - krótki przewodnik


Tytułem wstępu


Aerografy dziel± się na dwie zasadnicze grupy, aerografy jednoakcyjne oraz dwuakcyjne. Co to oznacza?

W pierwszym przypadku mamy do dyspozycji tylko możliwo¶ć otwierania lub zamykania przepływu powietrza które następnie porywa za sob± farbę. Podczas malowania nie mamy osobno możliwo¶ci regulacji ilo¶ci dopływu farby. Kształt wi±zki i ilo¶ć zawartej w niej farby zwykle możemy regulować przy pomocy zmiany położenia dyszy, lecz w trakcie samego malowania aerograf ma tylko dwa stany, wł±czony lub wył±czony.

W przypadku aerografów dwuakcyjnych oba czynniki, powietrze i farbę możemy regulować osobno, nie przerywaj±c malowania. Przyciskaj±c spust w dół otwieramy dopływ powietrza, nastomiast przesuwaj±c go w tył przemieszcamy iglicę która z kolei otwiera dopływ farby.

Modele dwuakcyjne s± generalnie urz±dzeniami bardziej profesjonalnymi i stwarzaj±cymi znaczenie większe możliwo¶ci. Do pomalowania gładkiej powierzchni na jeden kolor wystarczy aerograf jednoakcyjny, po nastawieniu dyszy naciskamy spust i malujemy. Aby jednak osi±gn±ć różne ciekawe efekty, np płynne przej¶cia między kolorami, niepełne pokrycie farb±, pomalowanie drobnych fragmentów (np namalowanie kamuflarzu na modelu), namalowanie cienkiej linii itp. trzeba będzie się zaopatrzyć w model dwuakcyjny. Osi±gnięcie niektórych efektów modelem jednoakcyjnym może być dużo trudniejsze lub niemożliwe.

Wielko¶ci dysz
Wielko¶ć dyszy jest elementem który może mieć decyduj±cy wpływ na efekt końcowy naszej pracy.
Czym dysza mniejsza, tym precyzyjniej możemy malować, lecz również trudniej będzie nam dobrać odpowiedni± gęsto¶ć farby. Aby farba przeszła przez mał± dyszę musi być rzadsza, a z kolei malowanie rzadk± farb± jest trudniejsze, ponieważ łatwiej o zaciek oraz łatwiej zdmuchn±ć j± z malowanej powierzchni powietrzem wychodz±cym z aerografu. Rzadka farba jest również słabiej kryj±ca, co ma znaczenie zwłaczsza gdy kolor podłoża odbiega od koloru docelowego. Czasami granica między farb± na tyle rzadk± aby nie zatykała aerografu oraz na tyle gęst± aby nadawała się jeszcze do malowania a nie rozlewała po malowananej powierzchni jest naprawdę bardzo w±ska.
Firma Paasche nie stosuje numeracji dysz przekładaj±cych się bezpo¶rednio na ich ¶rednicę. Czym większy numer tym większa dysza, lecz nie należy przeliczać, że dysza o numerze np 2 to 0.2mm. W opisach poszcególnych modeli wielko¶ć dyszy jest oznaczona znakiem # np #1, #2 itd.
Dostępne s± dysze o rozmiarach: #1, #2, #3, #5.
Minimalne wielko¶ci plamki możliwe do uzyskania poszczególnymi dyszami:
  • #1 - 0.4 mm
  • #2 - 0.6 mm
  • #3 - 0.8 mm
  • #5 - 1.5 mm


Warianty modeli


Aerografy jednoakcyjne
Aerografy jedonakcyjne to modele serii F oraz H. Modelem najproststszym jest F. Jest on wyposażony w dyszę #1 i nie posiada możliwo¶ci zastosowania dysz o innym rozmiarze. Model H jest konstrukcj± prawie identyczn±, lecz ma możliwo¶ć stosowania dysz #1, #3 i #5.
Aerograf jednoakcyjny, model F


Aerograf jednoakcyjny, model H


Aerografy dwuakcyjne
Aerografy dwuakcyjne to modele o nazwie zaczynaj±cej się od litery V. V,VV,VJR,VL,VLS,VSR.
Modele Paasche serii V,VV,VJR,VL, i VLS posiadaj± prawie identyczn± konstrukcję, a różni± się jedynie umiejscowieniem zbiornika na farbę.


Modele V i VV posiadaj± wymienne zbiorniki mocowane z boku, a farba spływa do aerografu pod wpływem swojego ciężaru (zasilanie grawitacyjne).
Model VJR posiada niewielki zbiornik wbudowany w korpus aerografu.
Modele VL i VLS posiadaj± wymienne zbiorniki mocowane od dołu. Model VLS różni się od modelu VL tym, że posiada gwintowane mocowanie pojemnika na farbę, co pozwala na większ± mobilno¶ć w czasie pracy

Aerograf dwuakcyjny, model V


Aerograf dwuakcyjny, model VJR


Aerograf dwuakcyjny, model VL


Aerograf dwuakcyjny, model VLS
Aerografy VLSPRO oraz Millenium (lub w skrócie MIL) s± kolejno modyfikacjami modeli VLS oraz VL. Model VLSPRO posiada identyczn± konstrukcję i mocowanie zbiornika co model VLS lecz został dodatkowo wyposażony w otwór pozwalajacy na łatwy dostęp do pokrętła na iglicy.
Model Millenium z kolei posiada wszystkie cechy modelu VL z również dodanym dostępem do pokrętła na iglicy, oraz dodatkowo ma cieńszy, bardziej orgonomiczny korpus.

Aerograf dwuakcyjny, model VLSPRO


Aerograf dwuakcyjny, model Millenium
Model VSR90#1 jest niezależn± konstrukcj±, zbliżon± do modelu V. Posiada wymienny zbiornik mocowany od góry. W stosunku do modelu V, posada cieńszy, ergonomiczny korspus, podobnie jak model Millenium. Jest zawsze sprzedawany w zestawie w skład któego wchodzi: sam aerograf, dysze #1 i #2, iglice #1 i #2 w±ż cisnieniowy i zbiorniki różnej wielko¶ci. Cało¶ć jest zapakowana w ergonomiczn± walizkę.

Aerograf dwuakcyjny, model VSR90#1

Model TALON #2
Jest to najnowszy model z serii aerografów Paasche. Zbliżony do aerografów serii V, lecz zaprojektowany zupełnie od nowa i nie posiadaj±cy praktycznie wspólnych elementów z wcze¶niejszymi modelami. Stworzony pod k±tem osi±gnięcia największej precyzji i kontroli podczasa malowania.
Wyposażony w dyszę 0.38mm. Posiada zaprojektowany od nowa zawór powietrza, zintegrowany z korpusem pojemnik 12ml, tylne ograniczenie przesunięcia iglicy.

Aerograf dwuakcyjny, model TALON #2
Zestawy


Aerografy s± sprzedawane na kilka różnych sposobów, zakupić można:
  • Sam aerograf
  • Opakowanie ekenomiczne typu blister, zawieraj±ce niezbędne elementy, aerograf, w±ż ci¶nieniowy, pojemnik, zawór do poł±czenia z butl±
  • Różnego rodzaju zestawy, zawieraj±ce najczę¶ciej oprócz elementów niezbędnych typu aerograf i w±ż, również dodatkowe pojemniki i dysze o różnych rozmiarach
  • Zestawy w ergonomicznej walizce, zawarto¶ć podobna jak w poprzednim punkcie, lecz dodatkowo estetycznie i wygodnie zapakowana
  • Zestawy specjalne, np zestaw do tatuażu, zestaw wielu aerografów, zestaw z farbami itp.